Allmänna ordningsregler

Förutom vad som bestäms i lag och förordning bör hyresgästerna för sin egen och andras trivsel beakta följande bestämmelser:

- Allt störande ljud är förbjudet efter kl. 22.00.
- Dörrarna till källare, förrådsutrymmen bör stängas samt belysningen släckas.
- Allt avfall hanteras enligt direktiv från Ekorosk, vått och torrt avfall föres till för ändamålet avsett ställe på gårdsplanen.
- På den egna balkongen/terrassen är vädring av kläder och mattor tillåten, däremot inte piskning eller damning.
  Piskning av mattor och sängkläder är tillåtet vid piskställningen på gården.
- Torkning av byk är tillåtet i torkrummet (om sådant finns) eller på torkställningen på gården. Torra kläder bör genast
  tas bort. Torkning på egen balkong/terrass är tillåtet.
- Bilar, mopeder och cyklar bör parkeras på för dem avsedda platser, inte framför trappan eller ingången!


För allmänna trivseln bör beaktas följande:
 
- Ytterdörrarna skall hållas stängda också under dagtid
- Lokalernas vädring till trapphuset är förbjuden
- Mattor får inte dammas eller borstas i trappan
- Det är inte lovligt att ha lösa hundar eller katter i trapphusen
- Man bör röra sig i trappan så tyst som möjligt
- Med undantag av barnvagnar får ingenting förvaras i trappan, dörrmatta får inte heller placeras utanför dörren
- Då trappor och källare inte är någon lämplig lekplats för barn, bör föräldrarna se till att barn inte använder dessa
  ställen som lekplats
- Rökning i lägenhet och trapphus är ej tillåten


Varje hyresgäst bör se till att gräsmattor och blomplanteringar inte trampas ner eller förstörs. Hundars avföring skall tas omhand av hundägaren. Hundar skall enligt gällande
bestämmelser hållas kopplade!

För att fastighetsskötseln (t.ex. gräsklippning och snöskottning) skall fungera smidigt bör leksaker och utelekredskap plockas upp efter avslutad lek.

Hyresgästen ansvarar för städning av biltaksutrymmet/balkong/terrass. Då alla har fri insyn får inte i samband med dessa utrymmen uppbevaras sådant som kan påverka den allmänna trivseln.